เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
นาวาตรี สุรเชษฐ์ ทองแม้น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
สามเณรสุริยะ สีมันตะ
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/groups/topicpali/
ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบเตรียมสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 มหาบาลีวิชชาลัย
ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร