เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
นาวาตรี สุรเชษฐ์ ทองแม้น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
นายวรวัฒน์  อินทร์สำเภา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนีนนิมมาน ยอดเมือง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีศรัทธาร่วมสร้างฐานข้อมูลแบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 มหาบาลีวิชชาลัย ปี 2557