เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธิดารัตน์  ฉัตรชัยอนันต์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ชื่อ - นามสกุล :
ธวัชชัย ศรีจันทร์
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม :
นักเรียนบาลี PAT 7.6 มหาบาลีวิชชาลัย ปี 2558 จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม