เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ทำคะแนนสูงสุด แบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี ชุดที่ 3
1
 
นาย นิรภัฎ (ปราจีนบุรี)   (25-10-2558)
94 คะแนน
2
 
นางสาว วลัยลักษณ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2558)
93 คะแนน
3
 
นาย เอกสุรีย์ (กรุงเทพมหานคร)   (13-10-2558)
92 คะแนน
4
 
นางสาว เมทินี (สุพรรณบุรี)   (01-11-2559)
86 คะแนน
5
 
นางสาว พิมพ์พิศา (กรุงเทพมหานคร)   (20-11-2557)
85 คะแนน
6
 
นางสาว ชนิดาภา (ศรีสะเกษ)   (25-10-2558)
85 คะแนน
7
 
นางสาว ฐานิดา (กรุงเทพมหานคร)   (22-11-2557)
83 คะแนน
8
 
นางสาว ปิยะวรรณ (กรุงเทพมหานคร)   (21-10-2559)
81 คะแนน
9
 
นาย วีรภัทร (ชลบุรี)   (18-10-2558)
81 คะแนน
10
 
นางสาว นววรรณ (สมุทรปราการ)   (18-02-2560)
80 คะแนน
11
 
นาย เกียรติศักดิ์ (พัทลุง)   (30-10-2558)
79 คะแนน
12
 
นางสาว ปวีณ์กานต์ (สมุทรปราการ)   (15-11-2557)
75 คะแนน
13
 
น.ส. มาริสา (ลำปาง)   (27-10-2558)
73 คะแนน
14
 
นางสาว พรรษชล (กรุงเทพมหานคร)   (20-11-2557)
73 คะแนน
15
 
นางสาว ชญานิษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2559)
70 คะแนน
16
 
นางสาว ปุณยาพรสุข (อุบลราชธานี)   (01-11-2559)
67 คะแนน
17
 
นางสาว ชุตานันท์ ()   (17-10-2559)
66 คะแนน
18
 
นาย ศุภเชษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (23-02-2563)
63 คะแนน
19
 
นางสาว จริญญา (ชุมพร)   (05-10-2564)
60 คะแนน
20
 
นางสาว พัชรดา (กรุงเทพมหานคร)   (21-10-2558)
59 คะแนน
21
 
นาย กฤตตะวัน (ปราจีนบุรี)   (18-10-2559)
59 คะแนน
22
 
นางสาว นงนภัส (นครสวรรค์)   (22-10-2558)
54 คะแนน
23
 
นางสาว จิดาภา (ภูเก็ต)   (25-11-2557)
51 คะแนน
24
 
นางสาว ภัทรกันย์ (ภูเก็ต)   (29-10-2558)
47 คะแนน
25
 
นางสาว กุลธิดา (อุดรธานี)   (16-10-2558)
46 คะแนน
26
 
พระครูสมุห์ ณรงค์ (นครนายก)   (23-01-2564)
46 คะแนน
27
 
สามเณร วุฒิฤทธิไกร (ลำปาง)   (25-04-2558)
46 คะแนน
28
 
พ พอพล (กรุงเทพมหานคร)   (20-01-2560)
45 คะแนน
29
 
นางสาว กนกขวัญ ()   (28-10-2558)
44 คะแนน
30
 
นางสาว ฉัตรสุดา (น่าน)   (23-11-2557)
43 คะแนน
31
 
นางสาว ฐานิชา ()   (26-02-2561)
42 คะแนน
32
 
นางสาว ชณิดาภา (ปทุมธานี)   (20-10-2558)
41 คะแนน
33
 
นางสาว จรินทร์ทิพย์ (ปทุมธานี)   (13-03-2560)
41 คะแนน
34
 
นางสาว ลลิตา ()   (07-03-2559)
41 คะแนน
35
 
นาย นันทิพัฒน์ (สมุทรปราการ)   (12-10-2558)
41 คะแนน
36
 
นางสาว พรนภสร (พระนครศรีอยุธยา)   (24-11-2557)
40 คะแนน
37
 
นางสาว ปิยะภัทร (กรุงเทพมหานคร)   (21-02-2558)
40 คะแนน
38
 
นางสาว ปริยดา (กรุงเทพมหานคร)   (26-02-2562)
38 คะแนน
39
 
นางสาว จุฑารัตน์ (มหาสารคาม)   (13-10-2559)
37 คะแนน
40
 
นางสาว ขวัญธรรมภรณ์ (นครปฐม)   (13-11-2557)
37 คะแนน
41
 
นางสาว ฉัตรชนก (นนทบุรี)   (27-10-2558)
36 คะแนน
42
 
นางสาว จิตรจารี ()   (24-11-2557)
35 คะแนน
43
 
นางสาว อภิสรา (กรุงเทพมหานคร)   (04-12-2557)
34 คะแนน
44
 
นางสาว ณภัสร์ฌา (ระยอง)   (28-10-2558)
34 คะแนน
45
 
นางสาว กชชญาณ์ ()   (25-02-2563)
33 คะแนน
46
 
นางสาว จีรนุช (นนทบุรี)   (30-10-2558)
32 คะแนน
47
 
นางสาว ชนิดา ()   (07-03-2559)
32 คะแนน
48
 
นส. ภัทรสุดา (นนทบุรี)   (29-10-2558)
31 คะแนน
49
 
นาย ณัฐพร (ปทุมธานี)   (27-02-2558)
31 คะแนน
50
 
นางสาว พนัชกร (ภูเก็ต)   (24-11-2557)
30 คะแนน
51
 
นาย ศิระ (นครศรีธรรมราช)   (10-03-2558)
30 คะแนน
52
 
นาย ปวรปรัชญ์ (กรุงเทพมหานคร)   (26-02-2561)
28 คะแนน
53
 
นางสาว กมลชนก (สระบุรี)   (25-02-2563)
27 คะแนน
54
 
นางสาว จุฑาภัค (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
26 คะแนน
55
 
นางสาว ชัญญานุช (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
25 คะแนน
56
 
นางสาว จอมนาง (ลำพูน)   (29-10-2558)
24 คะแนน
57
 
นางสาว วรัทยา (เชียงใหม่)   (07-03-2559)
23 คะแนน
58
 
นางสาว มิ่งขวัญ (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
22 คะแนน
59
 
นางสาว นิรชรา (นครปฐม)   (25-11-2557)
21 คะแนน