เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ทำคะแนนสูงสุด แบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี ชุดที่ 2
1
 
นางสาว สุภัสสร (สกลนคร)   (24-10-2558)
95 คะแนน
2
 
นาย เอกสุรีย์ (กรุงเทพมหานคร)   (25-10-2558)
93 คะแนน
3
 
นาย นิรภัฎ (ปราจีนบุรี)   (25-10-2558)
92 คะแนน
4
 
นางสาว พิมพ์พิศา (กรุงเทพมหานคร)   (19-11-2557)
91 คะแนน
5
 
นางสาว  กมลวรรณ (เชียงใหม่)   (29-10-2558)
89 คะแนน
6
 
นางสาว วลัยลักษณ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2558)
89 คะแนน
7
 
นางสาว ประภาสิริ (นครศรีธรรมราช)   (12-11-2557)
88 คะแนน
8
 
นางสาว ชนิดาภา (ศรีสะเกษ)   (25-10-2558)
88 คะแนน
9
 
นางสาว ฐานิดา (กรุงเทพมหานคร)   (16-11-2557)
86 คะแนน
10
 
นางสาว ปิยะวรรณ (กรุงเทพมหานคร)   (20-10-2559)
86 คะแนน
11
 
นางสาว ปุณยาพรสุข (อุบลราชธานี)   (31-10-2559)
86 คะแนน
12
 
นางสาว ญาณิศา ()   (31-10-2559)
85 คะแนน
13
 
นางสาว กัญญ์วรา (นครปฐม)   (23-11-2557)
85 คะแนน
14
 
พระมหา สุรัตน์ (กรุงเทพมหานคร)   (25-04-2558)
84 คะแนน
15
 
นางสาว ชญานิษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2559)
83 คะแนน
16
 
นาย เกียรติศักดิ์ (พัทลุง)   (28-10-2558)
82 คะแนน
17
 
น.ส. มาริสา (ลำปาง)   (25-10-2558)
82 คะแนน
18
 
นางสาว กนกวรรณ ()   (29-10-2558)
80 คะแนน
19
 
นางสาว ปรายฟ้า (กรุงเทพมหานคร)   (30-10-2558)
80 คะแนน
20
 
นางสาว จริญญา (ชุมพร)   (03-10-2564)
80 คะแนน
21
 
นางสาว อนัญญา (ขอนแก่น)   (28-10-2558)
78 คะแนน
22
 
นางสาว เมทินี (สุพรรณบุรี)   (31-10-2559)
77 คะแนน
23
 
นางสาว พิมพ์นารา (นครสวรรค์)   (01-02-2561)
75 คะแนน
24
 
นาย ศุภเชษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (23-02-2563)
75 คะแนน
25
 
นางสาว ชุตานันท์ ()   (12-10-2559)
74 คะแนน
26
 
นางสาว พัชรดา (กรุงเทพมหานคร)   (20-10-2558)
72 คะแนน
27
 
นางสาว นววรรณ (สมุทรปราการ)   (12-02-2560)
72 คะแนน
28
 
นางสาว จิรภัทร (ปทุมธานี)   (26-10-2558)
71 คะแนน
29
 
นางสาว พรรษชล (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
70 คะแนน
30
 
น.ส. กมลวรรณ (นนทบุรี)   (27-10-2557)
70 คะแนน
31
 
นางสาว ศศิราภร์ (นครราชสีมา)   (29-10-2558)
69 คะแนน
32
 
นางสาว ปวีณ์กานต์ (สมุทรปราการ)   (09-11-2557)
69 คะแนน
33
 
นาย วีรภัทร (ชลบุรี)   (17-10-2558)
68 คะแนน
34
 
สามเณร พบธรรม (พระนครศรีอยุธยา)   (14-03-2560)
66 คะแนน
35
 
นาย ณัฐนันท์ (กรุงเทพมหานคร)   (24-10-2557)
66 คะแนน
36
 
นางสาว จรินทร์ทิพย์ (ปทุมธานี)   (10-03-2560)
64 คะแนน
37
 
นางสาว นงนภัส (นครสวรรค์)   (23-10-2558)
61 คะแนน
38
 
สามเณร วุฒิฤทธิไกร (ลำปาง)   (25-04-2558)
60 คะแนน
39
 
นางสาว จิดาภา (ภูเก็ต)   (24-11-2557)
60 คะแนน
40
 
นางสาว ภัทรกันย์ (ภูเก็ต)   (30-10-2558)
56 คะแนน
41
 
นางสาว ขวัญธรรมภรณ์ (นครปฐม)   (24-11-2557)
54 คะแนน
42
 
นางสาว พนัชกร (ภูเก็ต)   (24-11-2557)
54 คะแนน
43
 
นางสาว สุพิชญา (กรุงเทพมหานคร)   (17-11-2557)
53 คะแนน
44
 
นางสาว ธมนวรรณ (ราชบุรี)   (24-10-2559)
51 คะแนน
45
 
นาย สุนทร (ชลบุรี)   (06-03-2558)
50 คะแนน
46
 
พ พอพล (กรุงเทพมหานคร)   (21-01-2560)
50 คะแนน
47
 
นางสาว กนกขวัญ ()   (28-10-2558)
48 คะแนน
48
 
นาย ศิระ (นครศรีธรรมราช)   (25-11-2557)
47 คะแนน
49
 
นางสาว ชณิดาภา (ปทุมธานี)   (17-10-2558)
47 คะแนน
50
 
นางสาว ปริยดา (กรุงเทพมหานคร)   (26-02-2562)
46 คะแนน
51
 
นางสาว สายธาร (สมุทรปราการ)   (17-10-2558)
46 คะแนน
52
 
นางสาว กุลธิดา (อุดรธานี)   (17-10-2558)
44 คะแนน
53
 
นางสาว ฉัตรชนก (นนทบุรี)   (26-10-2558)
44 คะแนน
54
 
นางสาว ปิยะภัทร (กรุงเทพมหานคร)   (02-02-2558)
42 คะแนน
55
 
นางสาว มณิสร (ระยอง)   (27-10-2559)
41 คะแนน
56
 
นางสาว พรนภสร (พระนครศรีอยุธยา)   (18-11-2557)
41 คะแนน
57
 
นาย ณัฐพร (ปทุมธานี)   (26-02-2558)
41 คะแนน
58
 
นางสาว พิมพิศา (ชลบุรี)   (10-03-2558)
39 คะแนน
59
 
นางสาว วริษฐา (พัทลุง)   (28-10-2558)
38 คะแนน
60
 
นางสาว พิชญาภา (ระยอง)   (29-10-2558)
38 คะแนน
61
 
นางสาว ณัชชา (ราชบุรี)   (29-10-2558)
37 คะแนน
62
 
นางสาว ณภัสร์ฌา (ระยอง)   (21-10-2558)
37 คะแนน
63
 
นาย กฤติเดช (ภูเก็ต)   (10-03-2558)
37 คะแนน
64
 
นางสาว ลลิตา ()   (29-02-2559)
37 คะแนน
65
 
นางสาว กชชญาณ์ ()   (24-02-2563)
37 คะแนน
66
 
นางสาว ชัญญานุช (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
36 คะแนน
67
 
นางสาว ชนากานต์ (เพชรบูรณ์)   (05-03-2560)
36 คะแนน
68
 
นางสาว จีรนุช (นนทบุรี)   (29-10-2558)
36 คะแนน
69
 
นางสาว จุฑารัตน์ (มหาสารคาม)   (12-10-2559)
36 คะแนน
70
 
Mr. Jittiwat ()   (08-03-2558)
35 คะแนน
71
 
นางสาว จุฑาภัค (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
35 คะแนน
72
 
นางสาว ปานสิริ (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
34 คะแนน
73
 
นาย ปวรปรัชญ์ (กรุงเทพมหานคร)   (24-10-2560)
34 คะแนน
74
 
นางสาว ณัฐณิชา (นนทบุรี)   (24-11-2557)
34 คะแนน
75
 
นางสาว สุพรรรนิภา  ()   (30-10-2558)
34 คะแนน
76
 
นาย พิชิต ()   (29-10-2558)
33 คะแนน
77
 
นางสาว อริญาดา (สระบุรี)   (25-02-2562)
33 คะแนน
78
 
นางสาว เจตสุภา (ประจวบคีรีขันธ์)   (24-11-2557)
32 คะแนน
79
 
นางสาว อาทิตยา (กรุงเทพมหานคร)   (24-10-2558)
32 คะแนน
80
 
นางสาว อนันดา (ฉะเชิงเทรา)   (09-11-2557)
31 คะแนน
81
 
นางสาว รุ่งอรุณ (ปราจีนบุรี)   (29-10-2558)
30 คะแนน
82
 
นางสาว ธมนวรรณ (กรุงเทพมหานคร)   (08-03-2559)
30 คะแนน
83
 
นางสาว จรณพร (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
30 คะแนน
84
 
นางสาว สิริยากร (สงขลา)   (28-10-2558)
30 คะแนน
85
 
นางสาว พชรมน ()   (29-10-2558)
30 คะแนน
86
 
นางสาว นิสารัตน์ (พระนครศรีอยุธยา)   (27-10-2558)
30 คะแนน
87
 
Sammanen Suriya (กรุงเทพมหานคร)   (31-08-2559)
28 คะแนน
88
 
นางสาว จิตรจารี ()   (23-11-2557)
28 คะแนน
89
 
นางสาว สิริพร (กรุงเทพมหานคร)   (09-03-2558)
28 คะแนน
90
 
นาย วัชรพล (หนองคาย)   (07-03-2559)
28 คะแนน
91
 
นางสาว จอมนาง (ลำพูน)   (27-10-2558)
27 คะแนน
92
 
นางสาว ชุติมา (กรุงเทพมหานคร)   (21-02-2559)
26 คะแนน
93
 
นางสาว ดาราพร ()   (28-10-2558)
26 คะแนน
94
 
นางสาว วรัทยา (เชียงใหม่)   (07-03-2559)
25 คะแนน
95
 
นางสาว วรินลดา (ลพบุรี)   (25-11-2557)
25 คะแนน
96
 
นางสาว เมธินี (ราชบุรี)   (29-10-2558)
25 คะแนน
97
 
นางสาว นิรชรา (นครปฐม)   (24-11-2557)
25 คะแนน
98
 
นางสาว มุทิตา (กรุงเทพมหานคร)   (07-03-2559)
24 คะแนน
99
 
นางสาว สุนิสา (นครสวรรค์)   (31-10-2559)
22 คะแนน
100
 
นางสาว สิรีธร (ชลบุรี)   (09-03-2558)
22 คะแนน
101
 
นางสาว สาธิตา (กรุงเทพมหานคร)   (25-11-2557)
22 คะแนน
102
 
นางสาว พชรมณพรรณ (พิษณุโลก)   (24-11-2557)
21 คะแนน