เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
อาจารย์กรภพ  สีสัน 
จังหวัดพะเยา
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
ธวัชชัย ศรีจันทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ทำคะแนนสูงสุด แบบทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี ชุดที่ 1
1
 
นาย กวินทาเมที (นครปฐม)   (28-10-2558)
100 คะแนน
2
 
นาย วิวัฒน์  (นครปฐม)   (28-10-2558)
100 คะแนน
3
 
นาย เอกสุรีย์ (กรุงเทพมหานคร)   (13-10-2558)
98 คะแนน
4
 
นางสาว ชนากานต์ (เพชรบูรณ์)   (09-10-2559)
97 คะแนน
5
 
นางสาว ปริณดา (นครปฐม)   (22-10-2558)
96 คะแนน
6
 
นาย ชาญณรงค์ (สุราษฏร์ธานี)   (04-10-2559)
96 คะแนน
7
 
นางสาว ชนิกานต์ (ปทุมธานี)   (25-10-2559)
96 คะแนน
8
 
นางสาว วลัยลักษณ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2558)
96 คะแนน
9
 
นางสาว พิมพ์พิศา (กรุงเทพมหานคร)   (14-11-2557)
95 คะแนน
10
 
นาย นิรภัฎ (ปราจีนบุรี)   (25-10-2558)
95 คะแนน
11
 
นาย นครินทร์ (กรุงเทพมหานคร)   (03-12-2562)
94 คะแนน
12
 
นาย กนิษฐ์ (กาญจนบุรี)   (23-10-2558)
93 คะแนน
13
 
นาย ปรวัตร (ประจวบคีรีขันธ์)   (09-05-2561)
93 คะแนน
14
 
นางสาว บุษบา (กรุงเทพมหานคร)   (16-12-2557)
93 คะแนน
15
 
นาย ธิติศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร)   (23-10-2558)
91 คะแนน
16
 
นางสาว ญาณิศา ()   (31-10-2559)
90 คะแนน
17
 
พระมหา สุรัตน์ (กรุงเทพมหานคร)   (25-04-2558)
90 คะแนน
18
 
นางสาว จิรภัทร (ปทุมธานี)   (26-10-2558)
90 คะแนน
19
 
นางสาว ประภาสิริ (นครศรีธรรมราช)   (13-11-2557)
90 คะแนน
20
 
นางสาว ปิยะวรรณ (กรุงเทพมหานคร)   (20-10-2559)
90 คะแนน
21
 
นางสาว ฐานิดา (กรุงเทพมหานคร)   (22-11-2557)
89 คะแนน
22
 
นาย ยงยุทธ (กรุงเทพมหานคร)   (06-06-2558)
89 คะแนน
23
 
นางสาว กัญญ์วรา (นครปฐม)   (27-10-2557)
86 คะแนน
24
 
นางสาว กนกวรรณ ()   (29-10-2558)
85 คะแนน
25
 
นางสาว ชนิดาภา (ศรีสะเกษ)   (24-10-2558)
84 คะแนน
26
 
นางสาว สิตานัน ()   (17-02-2561)
83 คะแนน
27
 
นางสาว พรรษชล (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
83 คะแนน
28
 
นางสาว เมทินี (สุพรรณบุรี)   (31-10-2559)
83 คะแนน
29
 
น.ส. มาริสา (ลำปาง)   (24-10-2558)
81 คะแนน
30
 
นางสาว ปุณยาพรสุข (อุบลราชธานี)   (31-10-2559)
81 คะแนน
31
 
นาย วีรภัทร (ชลบุรี)   (17-10-2558)
80 คะแนน
32
 
นางสาว ชุตานันท์ ()   (01-10-2559)
78 คะแนน
33
 
น.ส. ภาวิดา (ตรัง)   (07-03-2564)
78 คะแนน
34
 
นางสาว ชญานิษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (27-10-2559)
78 คะแนน
35
 
นางสาว ปณิฏฐา (สมุทรปราการ)   (25-10-2558)
78 คะแนน
36
 
น.ส. รัมภ์รดา (กาญจนบุรี)   (27-02-2558)
77 คะแนน
37
 
นาย สิทธิชัย (กรุงเทพมหานคร)   (01-04-2567)
77 คะแนน
38
 
นางสาว อนัญญา (ขอนแก่น)   (28-10-2558)
76 คะแนน
39
 
นางสาว  กมลวรรณ (เชียงใหม่)   (28-10-2558)
76 คะแนน
40
 
นางสาว จริญญา (ชุมพร)   (03-10-2564)
76 คะแนน
41
 
นางสาว ฉัตรสุดา (น่าน)   (14-11-2557)
75 คะแนน
42
 
นางสาว จุฑารัตน์ (เชียงใหม่)   (27-10-2558)
75 คะแนน
43
 
นางสาว อภิญญา (นครราชสีมา)   (01-11-2559)
74 คะแนน
44
 
นาย สิรภพ (ชลบุรี)   (31-10-2559)
74 คะแนน
45
 
นางสาว ปรายฟ้า (กรุงเทพมหานคร)   (30-10-2558)
73 คะแนน
46
 
นางสาว พัชรดา (กรุงเทพมหานคร)   (18-10-2558)
73 คะแนน
47
 
นางสาว พิมพ์นารา (นครสวรรค์)   (17-01-2561)
70 คะแนน
48
 
นาย เกียรติศักดิ์ (พัทลุง)   (25-10-2558)
70 คะแนน
49
 
นาย ณัฐนันท์ (กรุงเทพมหานคร)   (24-10-2557)
69 คะแนน
50
 
นางสาว ศศิราภร์ (นครราชสีมา)   (29-10-2558)
68 คะแนน
51
 
น.ส. กมลวรรณ (นนทบุรี)   (25-10-2557)
66 คะแนน
52
 
นางสาว นววรรณ (สมุทรปราการ)   (06-02-2560)
66 คะแนน
53
 
นางสาว จิดาภา (ภูเก็ต)   (24-11-2557)
66 คะแนน
54
 
Miss Praeploy (กรุงเทพมหานคร)   (01-11-2559)
65 คะแนน
55
 
นางสาว กชชญาณ์ ()   (24-02-2563)
65 คะแนน
56
 
นางสาว วรดา (อุดรธานี)   (27-10-2557)
64 คะแนน
57
 
นางสาว ณาฐสมา (กรุงเทพมหานคร)   (11-10-2559)
63 คะแนน
58
 
นาย ศุภเชษฐ์ (กรุงเทพมหานคร)   (22-02-2563)
62 คะแนน
59
 
นาย พิชัยณรงค์ (สุรินทร์)   (03-07-2561)
62 คะแนน
60
 
นางสาว พัชราวรรณ (นครพนม)   (24-11-2557)
61 คะแนน
61
 
นางสาว ภัทราวรรณ (เชียงใหม่)   (26-02-2561)
61 คะแนน
62
 
นางสาว ปวีณ์กานต์ (สมุทรปราการ)   (08-11-2557)
61 คะแนน
63
 
นางสาว นงนภัส (นครสวรรค์)   (22-10-2558)
60 คะแนน
64
 
นาย วีรภัทร (ชลบุรี)   (07-03-2559)
59 คะแนน
65
 
นางสาว สุวิชาดา (สงขลา)   (20-11-2557)
59 คะแนน
66
 
นางสาว พุทธาพร (ปราจีนบุรี)   (31-10-2559)
57 คะแนน
67
 
นางสาว ณัฐนรี (กรุงเทพมหานคร)   (31-01-2558)
57 คะแนน
68
 
นางสาว ธมนวรรณ (ราชบุรี)   (20-10-2559)
57 คะแนน
69
 
นาย สิงห์คำ (พะเยา)   (13-08-2562)
56 คะแนน
70
 
นางสาว เมธินี (ราชบุรี)   (28-10-2558)
56 คะแนน
71
 
นางสาว สุพิชญา (กรุงเทพมหานคร)   (31-10-2557)
55 คะแนน
72
 
นาย สุธี (บุรีรัมย์)   (21-11-2557)
55 คะแนน
73
 
นางสาว จรินทร์ทิพย์ (ปทุมธานี)   (13-03-2560)
54 คะแนน
74
 
Sammanen Suriya (กรุงเทพมหานคร)   (08-03-2558)
53 คะแนน
75
 
น.ส. เกวลี (กรุงเทพมหานคร)   (22-02-2561)
53 คะแนน
76
 
น.ส. จรรย์สรณ์๋ (กรุงเทพมหานคร)   (12-09-2557)
52 คะแนน
77
 
นางสาว อินทุพร (กรุงเทพมหานคร)   (28-10-2557)
51 คะแนน
78
 
นางสาว สิวาลัย (นครศรีธรรมราช)   (20-11-2557)
51 คะแนน
79
 
Puen ศตายุ (กรุงเทพมหานคร)   (04-06-2563)
51 คะแนน
80
 
นาย กิตติภูมิ (ร้อยเอ็ด)   (09-03-2558)
50 คะแนน
81
 
นางสาว สุพรรษา (กรุงเทพมหานคร)   (23-10-2558)
50 คะแนน
82
 
สามเณร วุฒิฤทธิไกร (ลำปาง)   (25-04-2558)
49 คะแนน
83
 
นาย กฤติเดช (ภูเก็ต)   (09-03-2558)
49 คะแนน
84
 
สามเณร พบธรรม (พระนครศรีอยุธยา)   (13-03-2560)
49 คะแนน
85
 
นางสาว มณิสร (ระยอง)   (26-10-2559)
49 คะแนน
86
 
นางสาว ขัตติยา (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
48 คะแนน
87
 
นางสาว เอื้อการย์ (กรุงเทพมหานคร)   (16-10-2558)
47 คะแนน
88
 
นางสาว ชัญญานุช (กรุงเทพมหานคร)   (13-10-2557)
47 คะแนน
89
 
นางสาว สุนิสา (นครสวรรค์)   (31-10-2559)
46 คะแนน
90
 
นางสาว ชณิดาภา (ปทุมธานี)   (21-10-2558)
46 คะแนน
91
 
นางสาว ลวัณรัตน์ ()   (10-10-2560)
46 คะแนน
92
 
นางสาว กนกพร (กรุงเทพมหานคร)   (29-02-2559)
45 คะแนน
93
 
น.ส. แทนหทัย (ปทุมธานี)   (17-10-2558)
45 คะแนน
94
 
นางสาว ขวัญธรรมภรณ์ (นครปฐม)   (24-02-2558)
44 คะแนน
95
 
นางสาว ธัญชนก ()   (21-10-2559)
44 คะแนน
96
 
นาย อุทัยเพชร (ขอนแก่น)   (07-04-2560)
44 คะแนน
97
 
นางสาว กนกขวัญ ()   (26-10-2558)
43 คะแนน
98
 
นางสาว นภัสรา (กรุงเทพมหานคร)   (05-03-2558)
43 คะแนน
99
 
นาย อภิสิทธิ์ (สุพรรณบุรี)   (06-08-2557)
43 คะแนน
100
 
นางสาว ภัทรกันย์ (ภูเก็ต)   (28-10-2558)
42 คะแนน
101
 
นางสาว จุฑารัตน์ (มหาสารคาม)   (11-10-2559)
41 คะแนน
102
 
Ms. Sunithsa (กรุงเทพมหานคร)   (20-02-2558)
41 คะแนน
103
 
นางสาว สุภาภรณ์ ()   (26-10-2558)
39 คะแนน
104
 
นางสาว พชรมณพรรณ (พิษณุโลก)   (24-11-2557)
39 คะแนน
105
 
นาย อัษฎาวุธ (ร้อยเอ็ด)   (14-10-2558)
38 คะแนน
106
 
นางสาว กรกนก  (สุพรรณบุรี)   (31-10-2559)
38 คะแนน
107
 
นางสาว พิมพิศา (ชลบุรี)   (09-03-2558)
38 คะแนน
108
 
นางสาว อิงอร (ยโสธร)   (24-11-2557)
38 คะแนน
109
 
นส นาส (กรุงเทพมหานคร)   (09-03-2558)
38 คะแนน
110
 
นางสาว อภิญญา ()   (29-10-2558)
38 คะแนน
111
 
นางสาว อิงลดา (กรุงเทพมหานคร)   (03-10-2557)
37 คะแนน
112
 
นางสาว ลลิตา ()   (28-02-2559)
37 คะแนน
113
 
นางสาว จุฑาภัค (กรุงเทพมหานคร)   (26-10-2557)
37 คะแนน
114
 
นางสาว ธิติมา ()   (03-03-2559)
37 คะแนน
115
 
นางสาว พนัชกร (ภูเก็ต)   (24-11-2557)
36 คะแนน
116
 
นางสาว ชุติมา (กรุงเทพมหานคร)   (21-02-2559)
36 คะแนน
117
 
นางสาว ภูสุดา (กรุงเทพมหานคร)   (19-11-2557)
36 คะแนน
118
 
นาย ศักดิ์สิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
36 คะแนน
119
 
นางสาว ปิยะภัทร (กรุงเทพมหานคร)   (19-01-2558)
35 คะแนน
120
 
นาย ธนกฤต (กรุงเทพมหานคร)   (25-10-2557)
35 คะแนน
121
 
นาย สุนทร (ชลบุรี)   (24-02-2558)
35 คะแนน
122
 
นส. ภัทรสุดา (นนทบุรี)   (28-10-2558)
35 คะแนน
123
 
นางสาว จิตรจารี ()   (23-11-2557)
35 คะแนน
124
 
ด.ญ. สร้อยทิพย์ (พระนครศรีอยุธยา)   (25-11-2557)
35 คะแนน
125
 
นางสาว สุปราณี (ศรีสะเกษ)   (31-10-2559)
35 คะแนน
126
 
นางสาว ณัฐชมพร (กรุงเทพมหานคร)   (30-10-2558)
35 คะแนน
127
 
นางสาว อาทิตยา (กรุงเทพมหานคร)   (24-10-2558)
34 คะแนน
128
 
นางสาว ชลลดา (กรุงเทพมหานคร)   (20-11-2557)
34 คะแนน
129
 
นางสาว พิชญาภา (ระยอง)   (28-10-2558)
34 คะแนน
130
 
นางสาว จอมนาง (ลำพูน)   (22-10-2558)
34 คะแนน
131
 
นางสาว กานต์รวี  (สงขลา)   (17-11-2557)
34 คะแนน
132
 
นางสาว วรัชยา (ชลบุรี)   (07-03-2559)
34 คะแนน
133
 
นางสาว สุนิตา (สงขลา)   (24-11-2557)
34 คะแนน
134
 
นาย ณัฏฐ์ธัญวรท (สระบุรี)   (09-03-2558)
33 คะแนน
135
 
นางสาว อิงชนก (ระยอง)   (01-10-2557)
33 คะแนน
136
 
นางสาว สายธาร (สมุทรปราการ)   (12-10-2558)
33 คะแนน
137
 
นาย ธีรพัฒน์ (พิษณุโลก)   (19-11-2557)
33 คะแนน
138
 
นางสาว อภิญญา (กรุงเทพมหานคร)   (25-10-2557)
33 คะแนน
139
 
นางสาว ธมนวรรณ (กรุงเทพมหานคร)   (28-02-2559)
33 คะแนน
140
 
นางสาว ฉัตรชนก (นนทบุรี)   (24-10-2558)
33 คะแนน
141
 
นางสาว ณัชชา (ราชบุรี)   (27-10-2558)
33 คะแนน
142
 
นางสาว พิชญ์สินี (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
33 คะแนน
143
 
นางสาว จีรนุช (นนทบุรี)   (29-10-2558)
33 คะแนน
144
 
นางสา่ว บุณยานุช (กรุงเทพมหานคร)   (30-09-2557)
33 คะแนน
145
 
นางสาว สุภัสสร (สกลนคร)   (21-10-2558)
32 คะแนน
146
 
นางสาว พิชญานิน (ราชบุรี)   (27-10-2558)
32 คะแนน
147
 
นางสาว ศุภัชฌา (กรุงเทพมหานคร)   (31-10-2559)
32 คะแนน
148
 
นางสาว วรินลดา (ลพบุรี)   (12-10-2557)
32 คะแนน
149
 
นางสาว วไลพร (นครศรีธรรมราช)   (29-10-2558)
32 คะแนน
150
 
นางสาว มิ่งขวัญ (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
32 คะแนน
151
 
นางสาว ปริยดา (กรุงเทพมหานคร)   (26-02-2562)
32 คะแนน
152
 
นางสาว สิริพร (กรุงเทพมหานคร)   (08-03-2558)
31 คะแนน
153
 
นางสาว สิรินทรา (ประจวบคีรีขันธ์)   (28-10-2558)
31 คะแนน
154
 
นางสาว สายรุ้ง (นครศรีธรรมราช)   (30-10-2559)
31 คะแนน
155
 
นาย ปวรปรัชญ์ (กรุงเทพมหานคร)   (31-05-2559)
30 คะแนน
156
 
นางสาว ชนัดดา (ชลบุรี)   (31-10-2559)
30 คะแนน
157
 
นาย วรรณเฉลิม (นครศรีธรรมราช)   (29-10-2558)
30 คะแนน
158
 
น.ส. วริษฐา (กรุงเทพมหานคร)   (28-10-2557)
30 คะแนน
159
 
น.ส รชนีกร (กรุงเทพมหานคร)   (18-01-2563)
30 คะแนน
160
 
นางสาว ปาลิกา (กรุงเทพมหานคร)   (02-02-2558)
30 คะแนน
161
 
นางสาว สุทธิฌลา (นราธิวาส)   (25-02-2559)
30 คะแนน
162
 
นางสาว สุดารัตน์ (กรุงเทพมหานคร)   (09-08-2557)
30 คะแนน
163
 
นางสาว สุมาลิน (ร้อยเอ็ด)   (04-10-2557)
30 คะแนน
164
 
นางสาว อนันดา (ฉะเชิงเทรา)   (09-11-2557)
30 คะแนน
165
 
นางสาว สุนิตา (บุรีรัมย์)   (03-08-2557)
30 คะแนน
166
 
น.ส. ศนิตา (กรุงเทพมหานคร)   (15-11-2557)
30 คะแนน
167
 
นางสาว กรพินธุ์ (กระบี่)   (01-11-2559)
30 คะแนน
168
 
นางสาว จรณพร (กรุงเทพมหานคร)   (23-11-2557)
30 คะแนน
169
 
นางสาว พิชชาภา (พิจิตร)   (09-03-2558)
30 คะแนน
170
 
นาย จิตติวัฒน์ ()   (24-11-2557)
30 คะแนน
171
 
นางสาว มุทิตา (หนองคาย)   (24-10-2557)
29 คะแนน
172
 
นางสาว นภัสรพี ()   (29-10-2558)
29 คะแนน
173
 
นางสาว ณัฐณิชา (นนทบุรี)   (04-10-2557)
29 คะแนน
174
 
น.ส. ทักษพร (นนทบุรี)   (28-10-2558)
29 คะแนน
175
 
นางสาว ธนิฏฐา (สมุทรปราการ)   (09-03-2558)
29 คะแนน
176
 
นางสาว ธมลวรรณ (นครปฐม)   (23-10-2558)
29 คะแนน
177
 
นางสาว คณิศร (นครราชสีมา)   (23-11-2557)
29 คะแนน
178
 
นางสาว ภูริชา (พระนครศรีอยุธยา)   (26-09-2557)
29 คะแนน
179
 
นาย ปองศักดิ์ (เชียงใหม่)   (16-11-2557)
29 คะแนน
180
 
นางสาว พรนภสร (พระนครศรีอยุธยา)   (15-10-2557)
29 คะแนน
181
 
นางสาว อริญาดา (สระบุรี)   (25-02-2562)
29 คะแนน
182
 
นางสาว แว่นแก้ว (ราชบุรี)   (27-10-2558)
29 คะแนน
183
 
นางสาว วัชรี (กรุงเทพมหานคร)   (26-10-2558)
28 คะแนน
184
 
นาย ธนทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)   (21-05-2559)
28 คะแนน
185
 
นางสาว พชรมน ()   (28-10-2558)
28 คะแนน
186
 
นางสาว สาธิตา (กรุงเทพมหานคร)   (25-11-2557)
28 คะแนน
187
 
นางสาว สุทธิดา (หนองคาย)   (09-03-2558)
28 คะแนน
188
 
นางสาว กาญจนา ()   (11-07-2561)
28 คะแนน
189
 
นางสาว วัลยา (ชุมพร)   (27-10-2558)
28 คะแนน
190
 
นางสาว พิมชนก (นครสวรรค์)   (22-10-2558)
28 คะแนน
191
 
นาย กิตติพศ (ฉะเชิงเทรา)   (29-10-2558)
28 คะแนน
192
 
นางสาว สิริยากร (สงขลา)   (23-10-2558)
27 คะแนน
193
 
นางสาว นลพรรณ (สระบุรี)   (07-01-2559)
27 คะแนน
194
 
นางสาว พันธ์จิรา (พระนครศรีอยุธยา)   (24-11-2557)
27 คะแนน
195
 
นางสาว นิสารัตน์ (พระนครศรีอยุธยา)   (18-10-2558)
27 คะแนน
196
 
นาย PaliTest (กรุงเทพมหานคร)   (12-10-2558)
27 คะแนน
197
 
นางสาว วิรันชญา (แพร่)   (11-08-2559)
27 คะแนน
198
 
นางสาว วริษฐา (พัทลุง)   (18-10-2558)
27 คะแนน
199
 
นางสาว ณัฐฐินันท์ (นนทบุรี)   (13-08-2559)
27 คะแนน
200
 
พระ ดนัย (พิษณุโลก)   (03-08-2557)
27 คะแนน
201
 
นางสาว เจตสุภา (ประจวบคีรีขันธ์)   (23-11-2557)
26 คะแนน
202
 
นางสาว ปฏิญญา (ยะลา)   (11-08-2557)
26 คะแนน
203
 
นางสาว วราพร (ตรัง)   (18-11-2557)
26 คะแนน
204
 
นางสาว ภัทรกันย์ (ลพบุรี)   (05-03-2558)
26 คะแนน
205
 
นางสาว รุ่งอรุณ (ปราจีนบุรี)   (29-10-2558)
26 คะแนน
206
 
นางสาว สาวิตรี (ลำพูน)   (29-10-2558)
26 คะแนน
207
 
นางสาว สุนิสา (กำแพงเพชร)   (29-10-2558)
26 คะแนน
208
 
นาย รณฤทธิ์ (เพชรบุรี)   (09-03-2558)
26 คะแนน
209
 
นาย ณัฐวัฒน์ (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
26 คะแนน
210
 
นาย ภาณุวัฒน์ (ขอนแก่น)   (29-10-2558)
26 คะแนน
211
 
นาย ศิริพล (ฉะเชิงเทรา)   (24-10-2559)
26 คะแนน
212
 
นางสาว ปารวี (นนทบุรี)   (25-11-2557)
26 คะแนน
213
 
นาย ธนากร (กรุงเทพมหานคร)   (14-10-2558)
25 คะแนน
214
 
นาวสาว ธารทิพย์ (กรุงเทพมหานคร)   (02-10-2557)
25 คะแนน
215
 
นาย ธนชิต (กรุงเทพมหานคร)   (29-10-2558)
25 คะแนน
216
 
พ พอพล (กรุงเทพมหานคร)   (24-01-2560)
25 คะแนน
217
 
น.ส. กัลยารัตน์ (สุพรรณบุรี)   (24-10-2558)
25 คะแนน
218
 
นาย สุรสีห์ (ราชบุรี)   (28-10-2558)
25 คะแนน
219
 
นางสาว มุทิตา (กรุงเทพมหานคร)   (07-03-2559)
25 คะแนน
220
 
นางสาว ชลนิภา  (กรุงเทพมหานคร)   (18-09-2559)
25 คะแนน
221
 
นางสาว สุปรียา (ปทุมธานี)   (04-03-2558)
24 คะแนน
222
 
นางสาว เปรมกมล (ปทุมธานี)   (31-10-2559)
24 คะแนน
223
 
นาย อันดามัน (กระบี่)   (03-08-2559)
24 คะแนน
224
 
นางสาว จารุรัตน์ (ภูเก็ต)   (30-10-2559)
24 คะแนน
225
 
นางสาว สิรีธร (ชลบุรี)   (23-02-2558)
24 คะแนน
226
 
นางสาว กุลธิดา ()   (27-02-2558)
24 คะแนน
227
 
นาย  นิพิฐพนธ์ (กรุงเทพมหานคร)   (13-10-2558)
24 คะแนน
228
 
นางสาว ฉวีวรรณ (สุรินทร์)   (22-10-2558)
24 คะแนน
229
 
นางสาว วรัทยา (เชียงใหม่)   (07-03-2559)
23 คะแนน
230
 
นางสาว กันต์ฤทัย (กรุงเทพมหานคร)   (24-11-2557)
23 คะแนน
231
 
นางสาว พิมลพรรณ ()   (13-02-2561)
23 คะแนน
232
 
นางสาว กชกร (อุตรดิตถ์)   (24-11-2557)
23 คะแนน
233
 
นาย กวินท์ (ปทุมธานี)   (13-11-2557)
23 คะแนน
234
 
นางสาว นิรชรา (นครปฐม)   (26-10-2557)
23 คะแนน
235
 
นางสาว ปภานัน (พังงา)   (29-11-2557)
23 คะแนน
236
 
นาย บูรณ์พิภพ (ร้อยเอ็ด)   (27-10-2557)
22 คะแนน
237
 
นางสาว จารุวรรณ (ยโสธร)   (01-12-2561)
22 คะแนน
238
 
นาย ปวรปรัชญ์ (กรุงเทพมหานคร)   (30-09-2560)
22 คะแนน
239
 
น.ส. ภค ()   (28-10-2559)
21 คะแนน
240
 
นางสาว ปิณฑิรา ()   (24-11-2557)
21 คะแนน
241
 
นางสาว ณัฐณิชา (สิงห์บุรี)   (29-10-2558)
20 คะแนน
242
 
นาย ธนากร (กรุงเทพมหานคร)   (16-11-2560)
18 คะแนน