เตรียมสอบ
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT7.6)
คณาจารย์ผู้เฉลยข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาผู้มีศรัทธาบำเพ็ญ
เวยยาวัจจมัยกุศล กรอกข้อสอบ
สามเณรสุริยะ สีมันตะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน
 
ข้อมูลในการเข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้ระบบ :*
รหัสผ่าน :*
ยืนยันรหัสผ่าน :*
 
รหัสผ่านต้องมีขนาด 6-15 ตัวอักษร
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
ฉายา :
นามสกุล :*
คำนำหน้าชื่อ (Eng) :
ชื่อ (Eng) :
ฉายา (Eng) :
นามสกุล (Eng) :
วัน/เดือน/ปี เกิด :*
อายุ :
ปี
ส่วนสูง :
ซม.
น้ำหนัก :
กก.
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
สถานที่เกิด :
ศาสนา :
จำนวนพี่น้อง :
เป็นลูกคนที่ :
สถานภาพ :
โสด
สมรส
อื่นๆ
เพศ :*
ชาย
หญิง
Email :*
เลขบัตรประชาชน :*
Facebook :
Line ID :
เบอร์โทร :*
เบอร์มือถือ :*
เบอร์แฟกซ์ :
รูปภาพส่วนตัว
รูปภาพ :
 
( ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 500 kbyte),ควรเป็นไฟล์ jpg , gif เท่านั้น
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
วัด :
อาคาร/หมู่บ้าน :
เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล :*
เขต/อำเภอ :*
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :*
ประเทศ :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
วัด :
อาคาร/หมู่บ้าน :
เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
ประเทศ :
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
ชื่อ - สกุล :
อาชีพ :
เกี่ยวข้องเป็น :
สถานที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
สถาบันที่จบ :
คณะ/สาขา :
วิชาเอก :
วิชาโท :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบ :
ศูนย์บาลีศึกษา
ชื่อสถานที่ :
จังหวัด :
การศึกษาธรรมบาลีอภิธรรม
จบนักธรรมชั้น :
พ.ศ.(ที่จบ) :
จบบาลีชั้น :
พ.ศ.(ที่จบ) :
จบอภิธรรมชั้น :
พ.ศ.(ที่จบ) :
ความคิดเห็น
เหตุผลในการเรียนภาษาบาลี :